21, నవంబర్ 2019, గురువారంఓ గణపయ్యా ..


వేడి సూరీడుకి చల్లని పిలుపునిచ్చి ..

నీలాకాశాన నీలిమబ్బులను మలచి ..

దోబూచులాడే తెమ్మర గాలులని రమ్మని పిలిచి...

ముల్లోకాన విహరిస్తున్న ముక్కంఠుని అర్తించి ..

పెందలాడె అందరి డెందములందు నిలిచి ..

ఇంటిల్లపాది అల్లిన పాలవెల్లిన పవళించి ..

తలపోసిన ఘన కార్యములందు మము కరుణించి

దీవించి గెలిపించాలని ప్రార్థిస్తూ..

వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలతో..
చంద్ర ..కాటుబోయిన