9, ఏప్రిల్ 2018, సోమవారం

కోటీ..సంగీతము మాష్టరూ..


music పేటకు మాష్టరూ  ..మ్యాజిక్ చేసే బ్లాష్టరూ

క్లాస్ మూవైనా మాస్ మూవైనా ఖబడ్దారు హిట్సే..

కోటీ..క్లాసు మాష్టరూ...కోటీ..మాసు మాష్టరూ..

హోయి రబ్బ హోయి రబ్బ హోయి రబ్బ రో

1:హె సాలూరింట పుట్టాడు..అరె ..సంగీతము చేపట్టాడూ

నాన్నే గురువై పెరిగాడూ..చక్రవర్తీ సరసన ఎదిగాడూ

ట్యూను ఇచ్చిన పాటలతో క్యూలో నిలబడె నిర్మాతల్

జనము మెచ్చే పాటలతో జగతినే మురిపించాడే

నైజాము సీడెడులో ఆంధ్రాలో అంతటా

కోటి గారి రాగాలే కోట్ల మంది నాలుకపై

నడిచే పాటకు నాందీ పలికిన సప్త స్వర మేటి...

కోటీ..మాసు మాష్టరూ...కోటీ..క్లాసు మాష్టరూ..

హోయి రబ్బ హోయి రబ్బ హోయి రబ్బ రో

2 :హె పోటీ పాటల వేటలో పాటే శ్వాసగ కదిలాడూ

కోటి తారల మధ్యలో కోటీ "స్వర"మై ఒదిగాడూ

విలువ పెంచె పాటలతో నిలువ నీడగ నిలిచాడు  

తెలుగు పాటకు చిరునామై ఎందరో ఎద నిలిచాడు*  

చిరు పాటకు దరువేస్తే చిరంజీవి చిందేస్తే

థియేటర్లో మోత రా కోటీ గారి పాటరా 

రహమాన్ కైనా..మణిశర్మకైనా గురువు గారు ఒకరే….వారేమాసు మాష్టరూ...కోటీ..క్లాసు మాష్టరూ..

హోయి రబ్బ హోయి రబ్బ హోయి రబ్బ రో