9, ఏప్రిల్ 2018, సోమవారం

పాటై ..కదిలాడుమట్టిలో పుట్టిన మాణిక్యమనాలో..


ఆవనిపై అరుదుగా జనించే ఆణి ముత్యమనాలో..


పట్టుమని పదినెలలైనా అయిందో లేదో కలిసి


కలలా వచ్చాడు….


గళంతో మనసు దోచాడు


మందిలో పాటై కదిలాడు 


మదిలో మాటై మెదిలాడు


కమ్మని కంఠ స్వరానికి చిరునామై నిలిచాడు


వందలాది ప్రజల ఎదలు గెలిచాడు ..


మనసుకు దగ్గరైన మాన నీయుడు


నేడు..మనకు దూరంగా వెడుతున్నాడు..