22, అక్టోబర్ 2019, మంగళవారం

పేరడీ -
(మావి చిగురు తినగానే  పాటకు పేరడీ..)

పాడు కబురు వినగానే ప్రాణం నిలిచేనా..ప్రాణం నిలిచేనా ..

పోయిన జాబు రాగానె ఊపిరొచ్చి నిలిచేనా ..

ఏమో ఏమనునోగానీ నా మది తదుపరి..."పాడు"

జీవితాన్ని గెలవాలా...జీతమొచ్చి నిలవాలా..

నిలవాలా.. గెలవాలా..గెలవాలా..నిలవాలా

కవితలేకాదు కళలేకాదు కష్టపడ్డమే ఇష్టముగా

తర్కాలు వాదాలు కలయికలు ఇక ఇకలు

ఏమో ఏదోమార్పును తెచ్చును కాలము ..ఖర్మము..

మందు కబురు అనగానే ..మందిని పిలిచేనా...మందిని పిలిచేనా..

పోసిన బీరు తాగ్గానే కొలువు మాట మరిచేనా..

ఏమో ఏమవుతుందో మరి నామది ఈ బీరుకి..?