22, అక్టోబర్ 2019, మంగళవారం

ఇంకేమింకేమింకేం కావాలే చాల్లే ఇది చాల్లే...పేరడీ


(మూడు దశాబ్దాల పిదప కలిసిన మిత్రులను ఉద్దేశించి రాసుకున్న పాట)

ఇంకేమింకేమింకేం కావాలే చాల్లే ఇది చాల్లే...

ఇంకేమింకేమింకేం కావాలే చాల్లే ఇది చాల్లే...

ఫ్రెండ్సై నిండుగ మళ్ళీ కలిశామే  ఇకపై తిరనాళ్ళే..

ఎన్నో ఏళ్ళుగా దూరంగున్నామే...కాలం తోటి పరుగులు తీశామె

గెలుపోటమిల తలుపులు దాటామె

మనమొక్కో గెలుపుతొ లైఫులొ సెట్టై భార్యా బిడ్డతొ జీవిస్తున్నాం 


ఇంకేమింకేమింకేం కావాలే చాల్లే ఇది చాల్లే...

ఫ్రెండై నిండుగ మళ్ళీ కలిశామే  ఇకపై తిరనాళ్ళే..


మరవనీ నేస్తపు మనసా..తరగనీ స్నేహపు వయసా

వదలమే ఇకపై బహుశా ఒకరికి ఒకరుగా


పెరిగినా చెలిమిన దూరం చెరగదే చేసిన స్నేహం

నీ కంటి  నీరుని తుడిచే బలమే ఈ స్నేహం

కష్టాల కడలిలో కాపే నేస్తం

కడదాక నీడగ నిలిచే హస్తం..

ఇంకేమింకేమింకేం కావాలే చాల్లే ఇది చాల్లే.......


ఇరవైలొ ఇరుకున పడినా ఐటీ లో గాడిన పడినా

అమెరికా గడపే దాటిన మారదె మన బంధం


తొలిసారి కలిసిన ఆ క్షణం నీకంట వెలిగెను కిరణం

ఆ వెలుగు మెరిసిన తరుణం మురిసెను నీ స్నేహం

నీ తలపు పలుకుల పిలుపే స్మరణం

స్నేహానికి ఎన్నడు లేదే మరణం...

ఇంకేమింకేమింకేం కావాలే చాల్లే ఇది చాల్లే...